Ямар ч нарийн мэргэжлийн эмч нарт амбулотарийн үзлэгт яс ,үе мөч ,булчингийн клиник оношлогоонд энэ өгүүлэл зориулагдсан болно. Үе мөчний хам шинжийн үед клиник шинжилгээний сорилтууд , тэдгээрийн хөдөлгөөний үүргийг дүгнэх аргуудын ангилалыг санал болгож байна .дэлхий дахины хэрх өвчний сорилтуудын тодорхойлт өгөгдсөн байдаг . Хэрх өвчний урьдчилсан оношийг тавихыг тулд хүний биеийн яс булчингийн […]
к.м.н. Наталья Владимировна Сухорукова Ключевые слова: подагра, артериальная гипертензия, метаболический синдром у больных подагрой, метаболическая нейтральность гипотензивных препаратов, выбор гипотензивных препаратов для больных подагрой с гипертензией, органопротективные свойства гипотензивных препаратов при лечении гипертензии у больных подагрой, комбинации гипотензивных препаратов в лечении артериальной гипертензии у больных подагрой В настоящее время подагра рассматривается как важная общемедицинская проблема, […]
Скачать PDF
РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОИ