Просмотров: 3 240

Хэрэх євчтэй эмэгтэй. Артдизайн талын хувилбар

Rheumawoman en 0.0

Globaltest (GT) англи үг – дэлхий нийтийн сорилт ,глобалтест , ерөнхий , бүхнийг хамаарсан сорилт гэсэн утгатай , (шинжилгээ , сорил , туршилт ,шалгалт )Дэлхий ниитийн сорилтууд ( глобалтест) –тодорхойлогдсон цэгт явах эсвэл тодорхой хавтгайд орон зайн (хазайх, суух )ба энгийн хөдөлгөөнүүдийг гүйцэтгэж байгаа хүний бүх болон хэсэг яс булчингийн тогтолцооны сорилт бөгөөд урьдчилсан оношлогоо тавих ,гэмтлийн төлөвийг нариивчлан тодорхойлох зорилгоор нэмэлт шинжилгээ шаардагдаж байгаа хэсэг үе мөч болон тодорхой заагдсан газрын өвдөлтийн хам шинжийн үүсэлтийг илрүүлэх сорилтыг хэлнэ.

Бүтцийн байрлал

Rheumawoman en 1.1

Rheumawoman en 1.2 Rheumawoman en 1.3 Rheumawoman en 1.4 Rheumawoman en 1.5 Rheumawoman en 1.6 Rheumawoman en 1.8

Тэнийлгэх сорилт

Rheumawoman en 2.1 Rheumawoman en 2.2 Rheumawoman en 2.3 Rheumawoman en 2.4 Rheumawoman en 2.5 Rheumawoman en 2.6 Rheumawoman en 2.7 Rheumawoman en 2.8

Явган суух сорилт шаардлага

Rheumawoman en 3.1 Rheumawoman en 3.2 Rheumawoman en 3.3 Rheumawoman en 3.4 Rheumawoman en 3.5 Rheumawoman en 3.6 Rheumawoman en 3.7 Rheumawoman en 3.8

Урагшаа дээд цэг болтлоо тонгойх глобал сорилт

Rheumawoman en 4.1 Rheumawoman en 4.2 Rheumawoman en 4.3 Rheumawoman en 4.4 Rheumawoman en 4.5 Rheumawoman en 4.6 Rheumawoman en 4.7 Rheumawoman en 4.8

Мөрний өвдөлтийн үед дэх глобал сорилт

Rheumawoman en 5.1 Rheumawoman en 5.2 Rheumawoman en 5.3 Rheumawoman en 5.4 Rheumawoman en 5.5 Rheumawoman en 5.6 Rheumawoman en 5.7 Rheumawoman en 5.8

Мөрний ба аарцагны бүсэлхийн глобал сорилт

Rheumawoman en 6.1 Rheumawoman en 6.2 Rheumawoman en 6.3 Rheumawoman en 6.4 Rheumawoman en 6.5 Rheumawoman en 6.6 Rheumawoman en 6.7 Rheumawoman en 6.8 Rheumawoman en 7.1 Rheumawoman en 7.2 Rheumawoman en 7.3 Rheumawoman en 7.4 Rheumawoman en 7.5 Rheumawoman en 7.6 Rheumawoman en 7.7 Rheumawoman en 7.8

Тавхайн уян хатны глобал сорилт

Rheumawoman en 8.1 Rheumawoman en 8.2 Rheumawoman en 8.3 Rheumawoman en 8.4 Rheumawoman en 8.5 Rheumawoman en 8.6 Rheumawoman en 8.7 Rheumawoman en 8.8