Просмотров: 2 911

Хэрэх өвчинтэй эрэгтэй хүний хэрэх өвчний нийтлэг тест. Артдизайн талын хувилбар

00

Globaltest (GT) англи үг – дэлхий нийтийн сорилт ,глобалтест , ерөнхий , бүхнийг хамаарсан сорилт гэсэн утгатай , (шинжилгээ , сорил , туршилт ,шалгалт )Дэлхий ниитийн сорилтууд ( глобалтест) –тодорхойлогдсон цэгт явах эсвэл тодорхой хавтгайд орон зайн (хазайх, суух )ба энгийн хөдөлгөөнүүдийг гүйцэтгэж байгаа хүний бүх болон хэсэг яс булчингийн тогтолцооны сорилт бөгөөд урьдчилсан оношлогоо тавих ,гэмтлийн төлөвийг нариивчлан тодорхойлох зорилгоор нэмэлт шинжилгээ шаардагдаж байгаа хэсэг үе мөч болон тодорхой заагдсан газрын өвдөлтийн хам шинжийн үүсэлтийг илрүүлэх сорилтыг хэлнэ.

Бүтцийн байрлал

Rheumaman1.1 Rheumaman1.2 Rheumaman1.3 Rheumaman1.4 Rheumaman1.5 Rheumaman1.6 Rheumaman1.7 Rheumaman1.8

Тэнийлгэх сорилт

Rheumaman2.1 Rheumaman2.2 Rheumaman2.3 Rheumaman2.4 Rheumaman2.5 Rheumaman2.6 Rheumaman2.7 Rheumaman2.8

Явган суух сорилт шаардлага

Rheumaman3.1 Rheumaman3.2 Rheumaman3.3 Rheumaman3.4 Rheumaman3.5 Rheumaman3.6 Rheumaman3.7 Rheumaman3.8

Урагшаа дээд цэг болтлоо тонгойх глобал сорилт

Rheumaman4.1 Rheumaman4.2 Rheumaman4.3 Rheumaman4.4 Rheumaman4.5 Rheumaman4.6 Rheumaman4.7 Rheumaman4.8

Мөрний өвдөлтийн үед дэх глобал сорилт

Rheumaman5.1 Rheumaman5.2 Rheumaman5.3 Rheumaman5.4 Rheumaman5.5 Rheumaman5.6 Rheumaman5.7 Rheumaman5.8

Мөрний ба аарцагны бүсэлхийн глобал сорилт

Rheumaman6.1 Rheumaman6.2 Rheumaman6.3 Rheumaman6.4 Rheumaman6.5 Rheumaman6.6 Rheumaman6.7 Rheumaman6.8 Rheumaman7.1 Rheumaman7.2 Rheumaman7.3 Rheumaman7.4 Rheumaman7.5 Rheumaman7.6 Rheumaman7.7 Rheumaman7.8 Rheumaman8.1 Rheumaman8.2 Rheumaman8.3 Rheumaman8.4 Rheumaman8.5 Rheumaman8.6 Rheumaman8.7 Rheumaman8.8

Тавхайн уян хатны глобал сорилт

Rheumaman9.1 Rheumaman9.2 Rheumaman9.3 Rheumaman9.4 Rheumaman9.5 Rheumaman9.6 Rheumaman9.7 Rheumaman9.8