Карта посещений

Просмотров: 524

00

Globaltest (GT) англи үг – дэлхий нийтийн сорилт ,глобалтест , ерөнхий , бүхнийг хамаарсан сорилт гэсэн утгатай , (шинжилгээ , сорил , туршилт ,шалгалт )Дэлхий ниитийн сорилтууд ( глобалтест) –тодорхойлогдсон цэгт явах эсвэл тодорхой хавтгайд орон зайн (хазайх, суух )ба энгийн хөдөлгөөнүүдийг гүйцэтгэж байгаа хүний бүх болон хэсэг яс булчингийн тогтолцооны сорилт бөгөөд урьдчилсан оношлогоо тавих ,гэмтлийн төлөвийг нариивчлан тодорхойлох зорилгоор нэмэлт шинжилгээ шаардагдаж байгаа хэсэг үе мөч болон тодорхой заагдсан газрын өвдөлтийн хам шинжийн үүсэлтийг илрүүлэх сорилтыг хэлнэ.

Бүтцийн байрлал

Rheumaman1.1

Rheumaman1.2

Rheumaman1.3

Rheumaman1.4

Rheumaman1.5

Rheumaman1.6

Rheumaman1.7

Rheumaman1.8

Тэнийлгэх сорилт

Rheumaman2.1

Rheumaman2.2

Rheumaman2.3

Rheumaman2.4

Rheumaman2.5

Rheumaman2.6

Rheumaman2.7

Rheumaman2.8

Явган суух сорилт шаардлага

Rheumaman3.1

Rheumaman3.2

Rheumaman3.3

Rheumaman3.4

Rheumaman3.5

Rheumaman3.6

Rheumaman3.7

Rheumaman3.8

Урагшаа дээд цэг болтлоо тонгойх глобал сорилт

Rheumaman4.1

Rheumaman4.2

Rheumaman4.3

Rheumaman4.4

Rheumaman4.5

Rheumaman4.6

Rheumaman4.7

Rheumaman4.8

Мөрний өвдөлтийн үед дэх глобал сорилт

Rheumaman5.1

Rheumaman5.2

Rheumaman5.3

Rheumaman5.4

Rheumaman5.5

Rheumaman5.6

Rheumaman5.7

Rheumaman5.8

Мөрний ба аарцагны бүсэлхийн глобал сорилт

Rheumaman6.1

Rheumaman6.2

Rheumaman6.3

Rheumaman6.4

Rheumaman6.5

Rheumaman6.6

Rheumaman6.7

Rheumaman6.8

Rheumaman7.1

Rheumaman7.2

Rheumaman7.3

Rheumaman7.4

Rheumaman7.5

Rheumaman7.6

Rheumaman7.7

Rheumaman7.8

Rheumaman8.1

Rheumaman8.2

Rheumaman8.3

Rheumaman8.4

Rheumaman8.5

Rheumaman8.6

Rheumaman8.7

Rheumaman8.8

Тавхайн уян хатны глобал сорилт

Rheumaman9.1

Rheumaman9.2

Rheumaman9.3

Rheumaman9.4

Rheumaman9.5

Rheumaman9.6

Rheumaman9.7

Rheumaman9.8

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Астрологический ревматологический прогноз на август 2017
Учебник ревматологии
плечевой сустав

Сомали