ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ (ΙΔΡΑ)

1
2
3
4
5
6
7 Ιατρική παρακολούθηση
7.1
7.2
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ημερομηνίες και τόπος νοσηλείας (с ενδονοσοκομειακής θεραπείας)
 
Η αντιγραφή του εξιτηρίου από το ιατρικό φάκελο του ασθενή
Ονοματεπώνυμο
Οικογενειακού Ιατρού των εξωτερικών Ιατρείων το 20
Τέθηκε υπό παρακολούθηση του Ιατρού γενικής ιατρικής
Ύπαρξη και ομάδα αναπηρίας
Διάγνωση της κύριας νόσου
Ημερομηνία εντόπισης: το έτος20 έτος
Συνοδά νοσήματα με τις ημερομηνίες της εντόπισης τους